Forretningsbetingelser
Gyldighed:
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved
indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Bliv forelsket i dit
parforhold og Camilla Andreassen.
Alle ydelser udgår fra Camilla Andreassen, CVR nr. 39981831, Vibyvej 17, 5580
Nørre Aaby. Mail: kontakt@camilla-andreassen.dk

Fortrolighed:
Camilla Andreassen behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale
som måtte komme Camilla Andreassen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af
arbejdsopgaver og V.I.P-forløb fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Camilla
Andreassen deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med
uvedkommende tredjemand.
Priser:
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.
Betalingsbetingelser vedrørende V.I.P-forløb:
Forløbet betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er
bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden
forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.
Forløbet afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om
ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Hvis et forløb skulle blive aflyst på foranledning af Camilla Andreassen, får køber en
forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.
Aflyses en dag på V.I.P-forløbet på foranledning af Camilla Andreassen, bliver dagen
erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.
Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din
aftale.
Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du
har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.
Særligt om gruppeforløb og uddannelser
Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller
hvis du selv bliver livstruende syg.

Rettigheder:
Camilla Andreassen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til

rådighed i relation til V.I.P-forløb.
Ved køb af Camilla Andreassens ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og
digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget
brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke
kommercielt.

Ansvar:
Ethvert erstatningsansvar, som Camilla Andreassen måtte pådrage sig i relation til
sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching og V.I.P-forløb, er begrænset
til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det
indbetalte kursusgebyr excl. moms. Camilla Andreassen skal under ingen
omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.
Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af
erstatningsansvar og uanset, om Camilla Andreassen har handlet simpelt uagtsomt.

Ændring af forretningsbetingelser;
Camilla Andreassen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage
ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting:
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne
afgøres ved retten i Odense.